Google

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

PAYPAL

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Paypal Inc. เป็นธนาคารออนไลน์ที่ให้บริการระบบโอนและชำระเงินผ่านอีเมล์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือระหว่างบุคคลกับบุคคล ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 1998 และเริ่มให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 1999 ในระหว่างปีแรกที่ให้บริการ บริษัทมีลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกกว่า 3 ล้านราย และมีธุรกรรมต่อวันมากกว่า 100,000 ธุรกรรม
ผู้ที่ต้องการใช้บริการโอนหรือชำระเงินผ่านเครือข่ายบริการของ PAYPAL
ต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ PAYPAL ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดชื่อบัญชี (Login) และรหัสผ่าน (Password) ได้ด้วยตนเอง โดยลูกค้า
สามารถเลือกเปิดบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีแบบ Premier ซึ่งจะมีวงเงินในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตและคิดค่าบริการที่แตกต่างกัน
การส่งเงิน
1.เมื่อลงทะเบียนแล้ว สมาชิกจะสามารถใช้บริการโอนเงินหรือชำระเงินให้แก่ผู้อื่นผ่านเว็บไซต์ของ PAYPAL
2.ในขั้นตอนการโอนเงิน สมาชิกต้องแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้รับ จำนวนเงินที่ต้องการโอน และอีเมล์ของผู้รับ
3.หลังจากยืนยันการโอนเงินแล้ว บริษัทจะส่งอีเมล์แจ้งหมายเลขยืนยันการโอนเงิน เพื่อให้ผู้โอนเงินใช้อ้างอิง
ส่วน ผู้รับจะได้รับอีเมล์แจ้งให้ทราบว่ามีการโอนเงินให้ผ่านบริการของ PAYPAL
โดยผู้รับจะสามารถรับเงินจำนวนดังกล่าวได้
4.เมื่อผู้รับได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งอีเมล์ยืนยันการรับเงินดังกล่าวให้แก่ผู้โอนเงิน อย่างไรก็ตาม
บริษัทอนุญาตให้ผู้โอนเงินสามารถยกเลิกการโอนเงินได้ทุกเวลาก่อนที่ผู้รับจะได้รับเงิน
การรับเงิน
1.เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งการโอนเงิน ผู้รับต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ PAYPAL
เช่นเดียวกับผู้โอนเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2.เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้รับจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวและเก็บในบัญชีที่เปิดไว้กับ PAYPAL โดยจะสามารถโอนเงิน จ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไป
การปิดบัญชี
เมื่อลูกค้าต้องการปิดบัญชีที่เปิดไว้กับ PAYPAL
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ โดยบริษัทจะส่งเงินทั้งหมดที่มีอยู่
ในบัญชีของลูกค้าดังกล่าวในรูปของการส่งเช็คทางไปรษณีย์ การโอนเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการโอนเงินในบัญชีคืน
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใดก็ตาม ลูกค้าจะใช้เวลารอรับเงินนานประมาณ 1 ถึง 2 สัปดาห์

การสมัคร PAYPAL
คลิกที่รูป
Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
ขั้นตอนการสมัคร
1.คลิกที่ Sign up today
2.เลือกรูปแบบของบัญชีโดยเลือกเป็น Personal หรือ Premier Account แล้วแต่ความต้องการและเลือกประเทศที่อยู่
3.กรอกข้อมูลส่วนตัว, e-mail, ที่อยู่ และคำถามกันลืม
4.อ่านข้อตกลง และคลิกยอมรับข้อตกลง และใส่รหัสที่ปรากฎ
5.กรอกข้อมูลบัตรเครดิต (ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรเครดิต คลิกยกเลิกการกรอกไปก่อน เพื่อเข้ามากรอกเลขที่บัตรเครดิตในภายหลังได้)
6.เปิด e-mail ที่เราใช้กรอกในขั้นตอนที่ 3 จะมีเมล์จาก Paypal แจ้งส่งมาให้
7.คลิกที่ Click here to Activate your account เพื่อเปิดบัญชี
8.กรอกรหัสที่ใช้กรอกกับ Paypal ในขั้นตอนข้อ.3 เพื่อนำมาใช้ Confirm กับบัญชี Paypal ของคุณ
9.คลิกที่ Continue เพื่อเข้าสู่หน้าจอบัญชีของคุณ ดังรูป
10.คุณจะมีสถานภาพเป็น Unverified account (ถ้าจะ Verified ก็กรอกเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปครับ)
จริงๆแล้วแค่ตามขั้นตอนนี้ ก็สามารถใช้บัญชี PAYPAL
ได้แล้วครับ จากนั้นก็เข้าไปเพิ่มบัญชีธนาคารในไทยได้ตรง Add Funds

Personal Account
จะมีลิมิตในการโอนได้ไม่เกิน 100 usd
สำหรับการโอนบัญชีในไทย 0 - 5000 บาทจะเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท
มากกว่า 5000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ไม่มีความคิดเห็น: